2023 செப்டம்பர் 30 அன்று முடிவடைந்த காலாண்டு / அரையாண்டுக்கான நிதிசார் முடிவுகள்

இந்தியன் வங்கியின் உலகளாவிய வணிகம் ₹11.33 லட்சம் கோடியை எட்டியிருக்கிறது

நிகர இலாபம் முந்தைய ஆண்டைவிட 62% உயர்ந்திருக்கிறது செயல்பாட்டு இலாபம் முந்தைய ஆண்டைவிட 19% அதிகரித்திருக்கிறது

*நிகர இலாபம் செப்டம்பர்’22-ல் ₹1225 கோடி என்பதிலிருந்து செப்டம்பர்’23-ல் ₹1988 கோடியாக, முந்தைய ஆண்டைவிட 62% உயர்ந்திருக்கிறது
* வரிக்கு முந்தைய இலாபம் செப்டம்பர்’22-ல் ₹1571 கோடி என்பதிலிருந்து செப்டம்பர்’23-ல் ₹2752 கோடியாக, முந்தைய ஆண்டைவிட 75% உயர்ந்திருக்கிறது
*செயல்பாட்டு இலாபம் செப்டம்பர்’22-ல் ₹3629 கோடி என்பதிலிருந்து செப்டம்பர்’23-ல் ₹4303 கோடியாக, முந்தைய ஆண்டைவிட 19% அதிகரித்திருக்கிறது
*நிகர வட்டி வருவாய் செப்டம்பர்’22-ல் ₹4684 கோடி என்பதிலிருந்து செப்டம்பர்’23-ல் ₹5741 கோடியாக, முந்தைய ஆண்டைவிட 23% அதிகரித்திருக்கிறது
*கட்டணம் சார்ந்த வருவாய், செப்டம்பர்’22-ல் பதிவான ₹723 கோடியைவிட 11% அதிகரித்து செப்டம்பர்’23-ல் ₹805 கோடி என உயர்ந்திருக்கிறது
*உள்நாட்டளவில் நிகர வட்டி வருவாய் (NIM), செப்டம்பர்’22-ல் 3.20% என்பதிலிருந்து செப்டம்பர்’23-ல் 3.52% ஆக வளர்ச்சி கண்டிருக்கிறது.
* சொத்துக்கள் மீதான இலாபமீட்டல் நிலை (RoA) செப்டம்பர்’22-ல் 0.71% என்பதிலிருந்து செப்டம்பர்’23-ல் 1.06% ஆக வளர்ச்சி கண்டிருக்கிறது.
*பங்குகள் மீதான இலாபமீட்டல் நிலை (RoE) செப்டம்பர்’22-ல் இருந்த 13.83% என்பதிலிருந்து செப்டம்பர்’23-ல் 607 bps மேம்பட்டு 19.90% ஆக வளர்ச்சி கண்டிருக்கிறது
*வருவாய்க்கான செலவு விகிதம் செப்டம்பர்’22-ல் 44.27% என்பதற்குப் பதிலாக இப்போது 44.36% என பதிவாகியிருக்கிறது
* மொத்த வணிகம் முந்தைய ஆண்டைவிட 10% வளர்ச்சியை பதிவு செய்திருக்கிறது, செப்டம்பர்’22-ல் ₹1026801 கோடி என்பதிலிருந்து செப்டம்பர்’23-ல் ₹1133091 கோடி என்ற அளவை எட்டியிருக்கிறது
* செப்டம்பர்’22-ல் ₹437941 கோடி என்று இருந்த மொத்த கடன்கள், செப்டம்பர்’23-ல் 12% வளர்ச்சி பெற்று ₹492288 கோடியாக அதிகரித்திருக்கிறது
*RAM துறைக்கு (ரீடெய்ல், விவசாயம் மற்றும் MSME) வழங்கப்பட்ட கடன்கள் செப்டம்பர்’22-ல் ₹255256 கோடி என்ற அளவிலிருந்து செப்டம்பர்’23-ல் ₹285891 கோடியாக உயர்ந்து 12% வளர்ச்சியை பதிவுசெய்திருக்கிறது
* ரீடெய்ல், விவசாயம், MSME ஆகிய பிரிவுகளுக்கான கடன்கள் முந்தைய ஆண்டைவிட முறையே 14%, 16%, மற்றும் 5% என
அதிகரித்திருக்கின்றன. உள்நாட்டு கடன்களுக்கு RAM-ன் பங்களிப்பு 62% ஆக இருக்கிறது.
* முந்தைய ஆண்டைவிட வீட்டுக்கடன் (அடமானம் உட்பட) 13%, ஆட்டோமொபைலுக்கான கடன் 36% மற்றும் தனிநபர் கடன் 49% என அதிகரித்திருக்கின்றன
*வைப்புத்தொகைகள் (டெபாசிட்கள்), முந்தைய ஆண்டைவிட 9% உயர்ந்து செப்டம்பர்’23-ல் ₹640803 கோடி என்ற அளவை எட்டியிருக்கின்றன
*சேமிப்பு கணக்கில் முந்தைய ஆண்டைவிட பதிவான 8% உந்துதலால் CASA டெபாசிட்கள் 7% வளர்ச்சி கண்டிருக்கின்றன. CASA விகிதம் 40% என்ற அளவில் செப்டம்பர்’23-ல் இருக்கிறது.
* GNPA (மொத்த வாராக்கடன்கள்) செப்டம்பர்’22-ல் இருந்த 7.30% லிருந்து முந்தைய ஆண்டோடு ஒப்பிடுகையில் 233 bps குறைந்து 4.97% ஆக பதிவாகியிருக்கிறது. NNPA (நிகர வாராக்கடன்கள்) செப்டம்பர்’22-ல் இருந்த 1.50% லிருந்து  செப்டம்பர்’23-ல் 90 bps குறைந்து 0.60 % ஆக பதிவாகியிருக்கிறது
*வாரா ஐயக்கடன்களுக்கான (PCR) நிதி ஒதுக்கீட்டு விகிதம் (TWO – தொழில்நுட்ப கடன் தள்ளுபடி உட்பட, PCR), செப்டம்பர்’22-ல் இருந்த 91.08% லிருந்து செப்டம்பர்’23-ல் 456 bps அதிகரித்து 95.64% ஆக பதிவாகியிருக்கிறது
*மூலதன போதுமான நிலை விகிதம் 15.53% என்பதாகவும் மற்றும் CET-I என்பது 12.07% & அடுக்கு I மூலதனம் 12.63% என்ற அளவிலும் பதிவாகியிருக்கின்றன.

*நிகர இலாபம் ஜுன்’23-ல் பதிவான ₹1709 கோடி என்பதிலிருந்து செப்டம்பர்’23-ல் ₹1988 கோடியாக, முந்தைய காலாண்டைவிட 16% உயர்ந்திருக்கிறது
* வரிக்கு முந்தைய இலாபம் ஜுன்’23-ல் ₹2394 கோடி என்பதிலிருந்து செப்டம்பர்’23-ல் ₹2752 கோடியாக, முந்தைய காலாண்டைவிட 15% உயர்ந்திருக்கிறது
* செயல்பாட்டு இலாபம் ஜுன்’23-ல் ₹4135 கோடி என்பதிலிருந்து செப்டம்பர்’23-ல் ₹4303 கோடியாக, முந்தைய காலாண்டைவிட 4% உயர்ந்திருக்கிறது
*நிகர வட்டி வருவாய் ஜுன்’23-ல் ₹5703 கோடி என்பதிலிருந்து செப்டம்பர்’23-ல் ₹5741 கோடியாக அதிகரித்திருக்கிறது
* சொத்துக்கள் மீதான இலாபமீட்டல் நிலை (RoA) முந்தைய காலாண்டைவிட 11 bps உயர்ந்து செப்டம்பர்’23-ல் 1.06% என முன்னேற்றம் கண்டிருக்கிறது
* பங்குகள் மீதான இலாபமீட்டல் நிலை (RoE) முந்தைய காலாண்டைவிட 202 bps உயர்ந்து, செப்டம்பர்’23-ல் 19.90% என முன்னேற்றம் கண்டிருக்கிறது
* முன்னுரிமை துறைக்கான போர்ட்ஃபோலியோ, செப்டம்பர்’23-ல் ₹164341 கோடி என்ற அளவில் இருந்தது. ANBC-ன் ஒரு சதவீதமாக முன்னுரிமை துறைக்கான கடன்கள், ஒழுங்குமுறை தேவைப்பாடான 40% என்பதற்கு எதிராக 42.83% என உயர்ந்திருக்கிறது.

*நிகர இலாபம் H1FY23-ல் (நிதியாண்டு 23-ன் முதல் அரையாண்டில்) பதிவான ₹2439 கோடியிலிருந்து H1FY24-ல் ₹3697 கோடியாக, முந்தைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 52% உயர்ந்திருக்கிறது
*வரிக்கு முந்தைய இலாபம் H1FY23-ல் ₹2917 கோடி என்பதிலிருந்து H1FY24-ல் ₹5146 கோடியாக, முந்தைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 76% உயர்ந்திருக்கிறது
*செயல்பாட்டு இலாபம் H1FY23-ல் ₹7194 கோடி என்பதிலிருந்து H1FY24-ல் ₹8437 கோடியாக, முந்தைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் H1FY24-ல் 17% உயர்ந்திருக்கிறது
*நிகர வட்டி வருவாய் H1FY23-ல் ₹9218 கோடி என்பதிலிருந்து H1FY24-ல் ₹11444 கோடியாக, முந்தைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் H1FY24-ல் 24% உயர்ந்திருக்கிறது
* உள்நாட்டளவில் நிகர வட்டி வருவாய் (NIM), H1FY23-ல் பதிவான ₹3.15% லிருந்து முந்தைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 42 bps அதிகரித்து 3.57% ஆக வளர்ச்சி கண்டிருக்கிறது.
*சொத்துக்கள் மீதான இலாபமீட்டல் நிலை (RoA) H1FY23-ன் 0.72% லிருந்து 29 bps உயர்ந்து 1.01% என முன்னேற்றம் கண்டிருக்கிறது
* பங்குகள் மீதான இலாபமீட்டல் நிலை (RoE) H1FY23-ன் 14.00% லிருந்து 490 bps உயர்ந்து, 18.90% என முன்னேற்றம் கண்டிருக்கிறது
*வருவாய்க்கான செலவு விகிதம் H1FY23-ல் இருந்த 43.14% என்பதற்கு எதிராக 44.29% என்பதாக பதிவாகியிருக்கிறது

வாடிக்கையாளர் தொடர்பு மையங்கள்:

*இவ்வங்கி, 3 டிஜிட்டல் பேங்கிங் யூனிட்டுகள் (DBUs) உட்பட உள்நாட்டில் 5819 கிளைகளைக் கொண்டிருக்கிறது; இக்கிளைகளுள் 1974 கிராமப்புறங்களிலும், 1522 சிறு  நகரங்களிலும், 1174 நகர்ப்புறங்களிலும் மற்றும் 1149 பெருநகரங்களிலும்  செயல்படுகின்றன. இவ்வங்கிக்கு 3 வெளிநாட்டு கிளைகளும் மற்றும் ஒரு IFSC பேங்கிங்  யூனிட்டும் இருக்கிறது.
* இவ்வங்கி, 4866 ஏடிஎம்கள் மற்றும் பிஎன்ஏ-களையும் மற்றும் 10825 பிசினஸ் முகவர்களையும் (BCs) கொண்டு செயலாற்றுகிறது.

டிஜிட்டல் வங்கிச்சேவை:

*மொபைல் பேங்கிங் சேவையின் பயனாளிகள் எண்ணிக்கை முந்தைய ஆண்டைவிட 47% உயர்ந்திருக்கிறது.
* UPI பயனாளிகள் மற்றும் பரிவர்த்தனைகளின் எண்ணிக்கை, முந்தைய ஆண்டைவிட முறையே 34% மற்றும் 65% அதிகரித்திருக்கிறது.
*இவ்வங்கி அதன் டிஜிட்டல் நிலைமாற்ற செயல்திட்டத்தின்கீழ் இதுவரை 63 டிஜிட்டல் பயன முன்னெடுப்புகளை அறிமுகம் செய்து செயல்படுத்தியிருக்கிறது.
* இப்போது 86% பரிவர்த்தனைகள் டிஜிட்டல் சேனல்கள் வழியாக நடைபெறுகின்றன.

எமது சிறப்பு கூர்நோக்கம்:

இந்தியன் வங்கி, அதன் வணிக செயல்பாடுகளை தீவிரமாக விரிவாக்கி வருகிறது; ரீடெய்ல், விவசாயம் மற்றும் MSME துறைகள் மீது முக்கிய கவனத்துடன் நிதியாண்டு 24-ல் கடன் வழங்கல் செயல்பாட்டில் 10 – 12% வளர்ச்சியினை இலக்காகக் கொண்டு இது செயல்படுகிறது.

டிஜிட்டல் வங்கி சேவையை எமது முக்கிய சிறப்பு கூர்நோக்கமாகக் கொண்டு செயல்படும் நாங்கள் சமூகத்தின் மாறுபட்ட பல்வேறு துறைகள் அனைத்திலும்  தனிநபர்கள் மற்றும் பிசினஸ் நிறுவனங்களின் நிதிசார் வளர்ச்சி மற்றும் செழுமையை  ஊக்குவித்து வளர்ப்பதில் நாங்கள் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்படுகிறோம். தொடர்ச்சியான  புத்தாக்க நடவடிக்கைகளின் வழியாக வங்கி செயல்முறைகளை எளிதாக்கவும்,  விரைவான மற்றும் வசதியான வங்கிச் சேவையை ஏதுவாக்கவும் நாங்கள் ஆர்வத்துடன் செயலாற்றுகிறோம்.

வங்கியின் ஒட்டுமொத்த அமைப்பு ரீதியிலான மேம்பாட்டிற்காக பாலின பன்முகத்தன்மையையும், திறன் மேம்பாட்டையும் இவ்வங்கி ஊக்குவிக்கிறது மற்றும்  தலைமைத்துவ பொறுப்புகளுக்காக பணியாளர்களை தகுதித்திறன் பெரும் வகையில்  உருவாக்கி வருகிறது. எண்ணற்ற திட்டங்கள் மற்றும் சேவைகளின் விரிவான  தொகுப்பின் வழியாக வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிரமமற்ற, நேர்த்தியான சேவையை வழங்குவதற்கு எமது குழுவினர் சிறப்பாக செயல்படுகின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *