மாற்றுதிறனாளிகள் போராட்டத்தை கைவிடும்படி அரசு கோரிக்கை

மாற்றுதிறனாளிகள் போராட்டத்தை கைவிடும்படி அரசு கோரிக்கை மாற்றுதிறனாளிகள் போராட்டத்தை கைவிடும்படி அரசு கோரிக்கை 2012-2013 ஆம் ஆண்டில் ரூ.200 கோடி அளவிற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக பல சிறப்புத் திட்டங்கள்செயல்படுத்தப்படுகின்றன. மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான பராமரிப்பு உதவித்தொகை, தசைச் சிதைவு நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு பராமரிப்பு உதவித்தொகை, கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு பராமரிப்பு உதவித்தொகை…